FAQ

Ako to vlastne funguje?
... Veľa zjednodušene - vplyvom priameho slnečného žiarenia narastá teplota vonkajšieho vzduchu prechádzajúceho vnútorným priestorom kolektora, ktorý je potom vháňaný do vymedzeného vnútorného prostredia nadväzujúceho priestoru a tento jednoduchý, dlhodobo účinný, prirodzený a hlavne nanajvýš úsporný proces je vykonávaný samovoľne, ale nestacionárnych (tj. S premenlivou intenzitou samotného účinku) ...


Ako to kúri, chápem, ale ako to vetrá?
... Zvýšenie dimenzie vetrateľnosti je základnou a typickou vlastnosťou použitie kolektora a má trochu viac polôh, keď základným predpokladom je prívod čerstvého vzduchu a primeraný odvod objemu vzduchu z vnútorného priestoru aj s jeho "škodlivinami":  · V kľudovom stave (tj. Nesvieti dostatočne slnka) každopádne vetrá už samotným predpokladom existencie otvoru (strojené netesnosti) v obálke priestoru (obvodová konštrukcia, na teplovýmennej ploche), tj. Zvýšením dimenzie prievzdušnosti priestoru danej trvalým, samovoľným a nestabilnom procesom infiltrácie / exfiltrácia a v zásade vo skôr mierne podtlakovom režime priestoru (priemerne 4-10Pa);  · V aktívnom stave vetrá na trochu odlišnom princípe - privádza vonkajší vzduch s "energetickým bonusom vyššie teploty a skôr nízkou dopravnou rýchlosťou" do vnútorného prostredia nadväzujúceho priestoru s vytlačujícím charakterom, tj. V odlišnom režime skôr povahy rovnotlakové až mierneho pretlaku a účinkom tohto stavu je tiež odvod vzduchu z vnútorného prostredia všetkými strojenou aj náhodnými netesnosťami v plášťovej konštrukcii samotného priestoru ...


Ako to môže odvlhčovať a kde zostáva kondenzát?
... Základom odvlhčovacieho efektu je samotná zmena cirkulácie vo vnútornom prostredí s dotáciou vonkajšieho vzduchu - ten je v prevažnej väčšine s nižšou úrovňou parametra relatívnej vlhkosti (pozor je funkciou teploty), teda už samotná vyššia intenzita prevetrávanie objemu vzduchu vo vnútornom prostredí má zásadný vplyv na jeho nižšia relatívna vlhkosť, keď s odvodom vnútorného vzduchu sú odvádzané tiež vodnej pary obsiahnutej vo vnútornom vzduchu. To sa týka vnútornej klímy. Objemová vlhkosť konštrukčnej povahy je známkou skôr ustálených defektných podmienok konštrukcie (miesta s vyšším tepelným tokom - tepelné mosty) a vnútorného prostredia (nízka miera kontinuálne prievzdušnosti a vetrateľnosti) aj v podobe následkov tohto stavu (vyššia objemová vlhkosť konštrukcií, štrukturálne zmeny omietky či vnútorného zariadenia , nestabilita vlhkostné bilancie, plesne, zápachy, atď.). Zmena miery vlhkosti konštrukčné aj v podobe zmien následkov je efektom dlhodobé zmeny relatívnej vlhkosti samotného prostredia ...

Kde to môžem použiť?
... U akejkoľvek aplikácie viazané na priestor, ktorého parametre vnútorného prostredia (napr. Teplota, relatívna vlhkosť, intenzita výmeny vzduchu či jeho cirkulácia v uzavretom priestore) je žiaduce zmeniť, keď zároveň nevadí dlhodobá nestacionárne povaha účinkov kolektora na toto vnútorné prostredie a konštrukčné či dispozičné vlastnosti samotného priestoru jednak pre očakávaný efekt, ale aj pre nevyloučitelný negatívny efekt zmeny vnútorného prostredia na samotnú konštrukčnú skladbu priestoru ...


Môžem to používať celoročne?
... Na to nie je jednoznačná odpoveď, vždy to záleží najmenej na povahe priestoru (objektu) z pohľadu jeho použitia, konštrukčného aj dispozičného riešenia, typu a miery očakávané zmeny v jeho vnútornom prostredí a technickým predpokladom samotnej funkčnosti kolektora podľa klimatických podmienok (priemerná miera slnečného svitu , orientácia podľa namáhanie vetrom, atď.), orientácia samotného objektu v priestore (voči trajektóriu Slnka, zatienenie, atď.) i úrovni technického riešenia pre samotný vnútorný priestor. Pre mnohé aplikácie je typickým práve celoročné použitie, pre iných je skôr menej pravdepodobným, tu možno vždy odporučiť zodpovedné posúdenie všetkých východiskových pomerov vo fyzikálnych a technických súvislostiach ...


Nie som si istý, či to mám použiť?
... To je vždy dané mierou vierohodnosti všetkých informácií väčšinou fyzikálnej alebo technickej povahy, ktoré sú k danej problematike aktuálne k dispozícii k tomuto rozhodnutiu, ale aj schopnosťou je posúdiť vo všetkých súvislostiach ... Ak je vaším cieľom iba zistiť "čo to vie", tak je celkom jedno čo, ako a kde použijete - nejako to bude pravdepodobne fungovať. Ak je vaším cieľom vyššia miera efektívneho použitia kolektora, potom sa najjednoduchším riešením javí použiť nejakého z kontaktov na nás a v konečnom efekte môže byť odplatou technické riešenie "ušité na mieru" s vysokou mierou profesionality a maximálnym zohľadnením technických súvislostí i vašich cieľov, nanajvýš podporenie intuíciou plynúce zo štatistickej skúsenosti všetkých predchádzajúcich inštalácií ...


Kam to mám umiestniť, keď nemám žiadnu vhodnú plochu s priamou južnou orientáciou?
... Tu je namieste otázka, prečo južná orientácia - síce z povahy samotnej funkčnosti plynie istá súvislosť na južnú orientáciu ako na smere s pravdepodobne maximálnou intenzitou použiteľného priameho slnečného žiarenia, ale rozhodne tak nemožno paušalizovať všetky riešenia. Podstatou základné úvahy o optimalizácii účinku priameho slnečného žiarenia pre samotný zámer riešenia je skôr miera priameho slnečného žiarenia dopadajúceho v optimálnom uhle dopadu (modifikátor uhla dopadu) v závislosti na čase (i obdobie) a požadovaný účinok pre dané vnútorné prostredie (nie vždy je primárnym podiel na jeho vykurovanie) vrátane polohy priestoru s upravovaným vnútorným prostredím voči samotnému kolektora ... Skrátene - južná orientácia sú obvyklým riešením, ale nie vždy nutným a okolnosti použitia sú spravidla jedinečným výsledkom technického riešenia celej sústavy kolektor - vnútorné prostredie.


Mám to dať radšej na strechu či na zvislú obvodovú konštrukciu?
... Oboje je možné a riešiteľné, ale pre samotnú funkčnosť nemožno opomenúť niekoľko podstatných fyzikálnych či technických súvislostí hovoriacich skôr v prospech riešení na zvislých obvodových stenách:  · Ak má fungovať kolektor v prospech vnútorného prostredia prirodzene bez dodatočných aktívnych prvkov (z pohľadu podstaty šírenia tepla, "komínového efektu" aj samotné cirkulácia v priestore) alebo vyústenie v priestore s upravenou smerovou charakteristikou, javí sa skôr vhodným umiestnenie v nižších výškových úrovniach priestoru a podporujúce skôr aplikácii na obvodovej stene; · Prestup obálkou priestoru (objektu) má svoje technické súvislosti u obvodovej steny (v detailoch teplotné väzby), nieto vo spravidla sendvičovej skladbe strešného plášťa, kde riešenie majú vyšší stupeň technickej obtiažnosti i riziká,  teda ak existuje alternatíva, odporúčame riešenie na zvislej obvodovej konštrukcii.

Zvládnem inštaláciu sám?
... Je skôr pravdepodobné, že áno a tiež k účelu svojpomocnej inštalácie sú vytvárané podmienky v podobe šablóny kotvenie a prestupu obálkou (je súčasťou kartónu obalu) aj podrobného postupu inštalácie kolektora na konštrukciu aj zapojenie ovládacích prvkov (je súčasťou návodu na použitie a inštaláciu, ktorý je dodávaný s výrobkom). Všetko s bežným náradím, snáď len dimenzie otvoru v plášťovej konštrukcii nie je úplne obvyklú. Avšak pri absencii odvahy k inštalácii, sme pripravení zariadenie nainštalovať a uviesť do prevádzky.


Nezvýši sa mne prašnosť vo vnútornom prostredí?
... Ak je používaný vonkajší vzduch ako hlavné nosné médium, je táto otázka úplne namieste. Proti vniknutiu mechanických častíc do priestoru samotného filtra je používaný v předfiltrační úrovni filter na vstupu vonkajšieho vzduchu do kolektora a v rámci vnútorného prostredia kolektora má druhotná filtračná stredová absorpčná vrstva (základom oboch je netkaná textília), navyše nízkej dopravnej rýchlosti prebiehajúcich procesov vo vnútornom prostredí kolektora , teda aj na výstupe z neho, významne obmedzujú prenos mechanických časti vzduchu. Teda prívod vzduchu do priestoru má povahu viacnásobne filtrovaného. Takisto vplyv na prašnosť vo vnútornom prostredí v dôsledku vyššej alebo odlišné cirkulácie je veľa málo pravdepodobným s ohľadom na reálne dopravnej rýchlosti samotného teplonosného média.


Môžem kolektor inštalovať aj "naležato"?
... Nepochybne áno, ale treba zároveň korektne priznať, že bude funkčná sa skôr odlišnými parametrami, ako sú optimálne pre inštaláciu vo zvislej polohe. Prednostne používajte inštaláciu vo zvislej polohe.


Aké sú vlastne parametre kolektora?
... Jednotlivých kategórií vlastnosťou je vlastne viac (napr. Parametre predurčené základnými požiadavkami na výrobok, konštrukčným usporiadaním či použitými materiálmi, atď.), Však charakteristickými sú parametre výkonové a medzi tieto patrí hlavne tepelný výkon a účinnosť, okrajovo tiež modifikátor uhlu dopadu. Najmä prvé dva sú typickým a používaným ukazovateľom výkonnosti kolektora, ale iba ako nestacionárne závislá premenná veličina (teda krivka) a nie ako konštanta (ako je mnohokrát uvádzané). Konštantná hodnota môže označovať skôr nejaký odhad maximálneho (menovitého) s vysokou mierou nepresnosti a určené skôr pre orientačné dimenziu pre výpočty v rámci úvodných technických návrhov. Veľmi praktickým a účelným parametrom sa javí vlastnosti sústavy "kolektor - vnútorné prostredie" a spravidla viazané ku kubatúre priestoru a očakávanému účinku na vnútorné prostredie. Priradenie "nejakého konštantného výkonu" k "nejakej ploche" sa javí skôr chybným a rozhodne nenahrádza vecné technické riešenie.


Má zariadenie nejakú ochranu proti zápachu zvonku?
... Filtračné rozhranie kolektora sú skôr koncipovaná na zachytenie mechanických častíc a akokoľvek absorpčná vrstva obsahuje tiež nemalé percento uhlíka nemožno vylúčiť, že pachové zložky vonkajšieho vzduchu sa dostanú do vnútorného prostredia na kolektor nadväzujúceho priestoru. Teda rovnako ako keď bude otvorené okno ...


Ako sa vlastne zapína alebo vypína?
... K dispozícii je niekoľko úrovní riadenia - od jednoduchého manuálneho ovládania (zap / vyp), ktoré je súčasťou štandardnej dodávky, reguláciou na stanovenú teplotu vnútorného prostredia až po reguláciu na stanovenú teplotu vnútorného prostredia s optimalizovaným priebehom výstupných parametrov kolektora (premenlivé otáčky ventilátora podľa modelu teplotných diferencií vnútorného prostredia kolektora a nadväzujúceho priestoru vrátane zohľadnením klimatických podmienok) ...


Ako sa dodáva a prepravuje?

... Kolektor je kompletne zostavený a pripravený k inštalácii vrátane montážnej sady, zvoleného systému ovládania a návodu na použitie a inštaláciu. Všetko dôsledne zabalené a chránené proti mechanickým poškodením pri preprave kompaktným kartónovým obalom, ktorý zlúči aj ako montážna šablóna pre rozloženie otvorov a úchytov. Postačí opatrne rozbaliť a v duchu jednotlivých inštalačných krokov namontovať na vopred vybrané miesto ...


Je potrebná nejaká údržba?
... Snáď len občasná vizuálna kontrola celistvosti (najmä priesvitný panel z polykarbonátu) z dôvodu jeho možného porušenia nejakým vonkajším zásahom, kontrola ukotvenie kolektora, možno odstránenie nečistôt z priesvitnej vrstvy, ak sú, určite kontrola stavu filtrov v časti predfiltrácia na prívode čerstvého vzduchu do kolektora (vyfúkať, vyprať, vyklepať, atď.), inak nič ďalšie ...